tóm tắt nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác-lênin 1

Khoa LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Bạn đang xem: tóm tắt nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác-lênin 1

ĐỘI NGŨ SẢN XUẤT CHUYÊN ĐỀ CỦA MARK - LENNI

NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA PHẦN

 1. Tên khóa học : CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG - Chủ nghĩa Lênin
 2. mã khóa học : 2112007 – 2512007
 3. Thời gian : Tổng số tín chỉ: 5

Lý thuyết: 5           Thực hành: 0 Tự học: 10

 1. Mức độ : Dùng cho sinh viên không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng.
 2. phân phối thời gian : Lý thuyết: 5           Thực hành: 0 Tự học: 10
 3. điều kiện tiên quyết : Bố trí đào tạo đại học năm thứ nhất, không đào tạo chuyên ngành lý luận chính trị.
 4. Mục tiêu của khóa học:

Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin giúp sinh viên:

- Trình bày và giải thích những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về: Triết học, Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học ;

- Vận dụng những cơ sở lý luận cơ bản nhất, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn, là kiến ​​thức nền tảng cho việc học tập, nghiên cứu các nội dung của môn học. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên;

– Từng bước hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các ngành khoa học chuyên ngành được đào tạo.

 1. Mô tả ngắn gọn về khóa học:

Ngoài chương mở đầu nhằm giới thiệu sơ lược về chủ nghĩa Mác - Lênin và một số vấn đề chung của môn học. Căn cứ vào mục đích của môn học, nội dung chương trình môn học được kết cấu thành 3 phần, 9 chương:

- Phần một có 3 chương, bao gồm những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin;

- Phần thứ hai có 3 chương, trình bày ba nội dung trọng tâm của lý luận kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa;

– Phần thứ ba Gồm 3 chương, trình bày những nội dung cơ bản của lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:
 • Phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị câu hỏi gợi ý khi nghe giảng;
 • Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung của từng phần, chương, mục, chuyên đề dưới sự hướng dẫn của giảng viên.
 • Tham dự đầy đủ các buổi giảng của giảng viên và tổ chức các buổi thảo luận dưới sự hướng dẫn, điều khiển của giảng viên theo quy định.
 1. tài liệu nghiên cứu:

Quá trình sử dụng chính:

Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin , Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Người giới thiệu:

[Đầu tiên]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[2]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 1. Tiêu chí đánh giá học sinh:

phương pháp đánh giá Tỷ lệ, %
Lý thuyết

đánh giá thường xuyên mười
Bài tập về nhà mười
Bài kiểm tra giữa kỳ 30
thi cuối kỳ 5

 1. Thang điểm bài thi: theo quy chế tín dụng
 2. Nội dung chi tiết của khóa học

CHƯƠNG CHƯƠNG LÝ THUYẾT LUYỆN TẬP
Đầu tiên Chương mở đầu:  Giới thiệu về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 4
2 Chương 1:  Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng số 8
3 Chương 2: Phép biện chứng duy vật mười
4 Chương 3: Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử mười
5 Chương 4: Lý thuyết giá trị số 8
6 Chương 5: Lý thuyết giá trị thặng dư mười
7 Chương 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 4
số 8 Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân số 8
9 Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa mười
mười Chương 9: Hiện thực và triển vọng của chủ nghĩa xã hội 3
Tổng cộng 75

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

GIỚI THIỆU CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG - Chủ nghĩa Lênin

 1. Nhập môn chủ nghĩa Mác-Lênin
  • Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận của nó
   • chủ nghĩa Mác-Lênin
   • Ba bộ phận lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
  • Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin
   • Điều kiện và tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác
   • Mac, Ph.Ăngghen với sự hình thành chủ nghĩa Mác
   • I. Lênin với việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới
   • Chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn phong trào cách mạng thế giới
 1. Đối tượng, mục đích, yêu cầu về phương pháp học tập và nghiên cứu môn học, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
  • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  • Mục tiêu, yêu cầu về phương pháp học tập và những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
   • Mục đích học tập và nghiên cứu
   • Một số yêu cầu cơ bản về phương pháp học tập và nghiên cứu

PHẦN MỘT

THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MARKOLIN

Chương 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

 1. Chủ Nghĩa Duy Vật Và Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng
  • Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
  • Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
 2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức
  • Vật liệu
   • loại vật liệu
   • Phương thức và hình thức tồn tại của vật chất
   • Tính thống nhất vật chất của thế giới
  • Nhận thức
   • Nguồn gốc của ý thức
   • Bản chất và cấu trúc của ý thức
  • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
   • Vai trò của vật chất trong ý thức
   • Vai trò của ý thức đối với vật chất
   • Ý nghĩa phương pháp luận

Chương 2. ĐỐI THOẠI VẬT LIỆU

 1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
  • Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của nó
   • phép biện chứng
   • Các hình thức cơ bản của phép biện chứng
  • phép biện chứng duy vật
 2. Những nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
  • Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
  • Nguyên tắc phát triển
 3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
  • Cái chung và cái riêng
  • Lý do và kết quả
  • Tất nhiên và ngẫu nhiên
  • Nội dung và hình thức
  • Bản chất và Hiện tượng
  • Khả năng và Thực tế
 4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
  • Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
   • Khái niệm về lượng và chất của sự vật
   • Mối quan hệ biện chứng giữa chất và lượng
   • Phương thức phát triển cơ bản.
   • Ý nghĩa phương pháp luận.
  • Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
   • Khái niệm mâu thuẫn và những tính chất chung của nó
   • Sự vận động của những mâu thuẫn
   • Ý nghĩa phương pháp luận.
  • Quy luật phủ định của phủ định
   • Khái niệm phủ định biện chứng và những đặc trưng cơ bản của nó
   • Phủ định của phủ định
   • Ý nghĩa phương pháp luận.
    1. Học thuyết nhận thức duy vật biện chứng

5.1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

 • Thực hành và các hình thức thực hành cơ bản
 • Mức độ nhận thức và nhận thức
 • Vai trò của thực tiễn với nhận thức

5.2. Con đường biện chứng của nhận thức chân lý

 • V.I. Quan điểm của Lênin về con đường biện chứng của nhận thức chân lý
 • Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn

Chương 3. CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT LỊCH SỬ

 1. Vai trò của sản xuất vật chất và quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

1.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó

 • Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất
 • Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội

1.2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

 • Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
 • Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất
 • Ý nghĩa phương pháp luận
 1. Phép biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

2.1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

 • Khái niệm, cấu trúc hạ tầng
 • Khái niệm, cấu trúc của kiến ​​trúc thượng tầng

2.2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc thượng tầng

 • Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến ​​trúc thượng tầng
 • Vai trò tác động trở lại của kiến ​​trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng
 1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

3.1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

 • Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội
 • Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội
 • Ý nghĩa phương pháp luận

3.2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

 1. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội

4.1. Khái niệm, cơ cấu hình thái kinh tế - xã hội

4.2. Quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội

 1. Vai trò của đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội đối với sự vận động và phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

5.1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp trong sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

 • Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội
 • Vai trò của đấu tranh giai cấp

5.2. Chủ nghĩa xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

 • Khái niệm cách mạng xã hội và nguồn gốc của cách mạng xã hội
 • Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động và phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp
 1. Quan điểm duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
  • 1. Con người và bản chất con người
   • khái niệm con người
   • Bản chất con người
  • 2. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của Nhà nước nhân dân và cá nhân
   • Khái niệm quần chúng nhân dân
   • Vai trò sáng tạo lịch sử của Chính quyền nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử

PHẦN THỨ HAI

LÝ THUYẾT KINH TẾ CỦA MARKOLIN

VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN

Chương 4. GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ

 1. Điều kiện ra đời, đặc điểm và ưu điểm của sản xuất hàng hóa

1.1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

 • Phân công lao động xã hội
 • Sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất hay tính chất tư nhân của quá trình lao động

1.2. Đặc điểm và lợi thế của sản xuất hàng hóa

 • Đặc điểm của sản xuất hàng hóa
 • Lợi thế của sản xuất hàng hóa
 1. Các mặt hàng

2.1. Hàng hóa và hai thuộc tính của nó

 • khái niệm hàng hóa
 • Hai thuộc tính của hàng hóa
 • Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

2.2. Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

 • Lao động cụ thể
 • lao động trừu tượng

2.3. Lượng hàng hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến lượng hàng hóa

 • Thước đo giá trị hàng hóa
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng hàng hóa
 1. Tiền tệ

3.1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền

 • Lịch sử phát triển của hình thái giá trị
 • Bản chất của tiền

3.2. Chức năng của tiền

 • đo lường giá trị
 • Phương tiện giao thông vận tải
 • Phương tiện thanh toán
 • Phương tiện lưu trữ
 • Tiền tệ thế giới

3.3. Nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ

 1. Quy luật giá trị

4.1. Nội dung quy luật giá trị

 • Yêu cầu đối với sản xuất
 • Yêu cầu truy cập ngược

4.2. Tác dụng của quy luật giá trị

 • Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để tăng năng suất lao động
 • Thực hiện sự lựa chọn và phân biệt người lao động thành người giàu và người nghèo.

Xem thêm: lịch seagame lol

Chương 5. LÝ THUYẾT SIÊU ĐẲNG CẤP

 1. Quá trình chuyển hóa tiền thành vốn

1.1. Công thức chung của vốn

1.2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

1.3. Hàng hóa sức lao động và tiền lương trong chủ nghĩa tư bản

 • Hàng hóa sức lao động
 • Tiền lương trong chủ nghĩa tư bản
 1. Sản xuất giá trị thặng dư

2.1. Sự thống nhất giữa sản xuất giá trị sử dụng và sản xuất giá trị thặng dư

 • Quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng trong chủ nghĩa tư bản
 • Quá trình sản xuất giá trị thặng dư

2.2. Các khái niệm về tư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến.

 • khái niệm vốn
 • Vốn bất biến và vốn khả biến

2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

 • Tỷ suất giá trị thặng dư
 • Lượng giá trị thặng dư

2.4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và giá trị thặng dư thặng dư

 • Sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối
 • Sản xuất giá trị thặng dư tương đối
 • Giá trị thặng dư thặng dư

2.5. Tuần hoàn và luân chuyển của tư bản. Vốn cố định và vốn lưu động

 • Vòng quay của vốn
 • Luân chuyển vốn
 • Vốn cố định và vốn lưu động

2.6. Sản xuất giá trị thặng dư – Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

 1. Sự chuyển hoá giá trị thặng dư thành tư bản - tích luỹ tư bản

3.1. Bản chất và động cơ của tích luỹ tư bản

3.2. Tích tụ và tập trung tư bản

3.3. Cấu tạo hữu cơ của vốn

 1. Biểu hiện của tư bản và giá trị thặng dư

4.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

 • Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa
 • Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

4.2. Lợi nhuận bình quân và giá sản xuất

 • Cạnh tranh nội ngành và hình thành giá trị thị trường
 • Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành lợi nhuận bình quân
 • Sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất

4.3. Sự phân chia giá trị thặng dư giữa các tập đoàn tư bản

 • Vốn thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
 • Vốn và lãi vay
 • Công ty Cổ phần; Vốn giả và thị trường chứng khoán
 • Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa

Chương 6. LÝ THUYẾT VỀ TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ

Ý TƯỞNG BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ

VỐN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

 1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

1.1. Quá trình chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền

1.2. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

 • Tổ chức sản xuất tập trung và độc quyền nhóm.
 • Các nhà tư bản tài chính và đầu sỏ chính trị.
 • Xuất tài liệu.
 • Sự phân chia kinh tế của thế giới giữa các công ty độc quyền.
 • Sự phân chia lãnh thổ trên thế giới giữa các cường quốc đế quốc.

1.3. Sự vận hành của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc quyền

 1. chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

2.1. Nguồn gốc và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

2.2. Biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

 • Sự kết hợp giữa con người giữa các tổ chức độc quyền với bộ máy nhà nước.
 • Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước.
 • Sự can thiệp của nhà nước vào các quá trình kinh tế.
 1. Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản

3.1. Vai trò của chủ nghĩa tư bản trong sự phát triển của nền sản xuất xã hội

3.2. Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản

PHẦN THỨ BA

LÝ LUẬN Mác-Lênin VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Chương 7. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó

 • Khái niệm giai cấp công nhân
 • Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

1.2. Điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 • Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân trong xã hội tư bản chủ nghĩa
 • Bản chất chính trị của giai cấp công nhân

1.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong việc thực hiện SMLS của giai cấp công nhân

 • Sự cần thiết và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân
 • Mối quan hệ giữa Đảng cộng sản và giai cấp công nhân
 1. cách mạng xã hội chủ nghĩa

2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

 • Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Nguyên nhân của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

2.2. Mục tiêu động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

 • Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
 • Nội dung của Cách mạng xã hội chủ nghĩa

2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

 • Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
 • Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
 1. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

3.1. Xu thế tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

 • Phương pháp luận cơ bản dự báo xu thế tất yếu về sự ra đời của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
 • Mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và nhu cầu tất yếu của việc thay thế hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
 • Sự phát triển của cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản và các hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa.

3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

 • Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 • chủ nghĩa xã hội
 • Giai đoạn cao của xã hội cộng sản

Chương 8. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ ĐẶC ĐIỂM

QUY LUẬT TRONG QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa

1.1. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

1.2. Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa

 1. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

2.1. Khái niệm văn hóa xã hội chủ nghĩa

2.2. Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

 1. Giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo

3.1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong giải quyết vấn đề dân tộc

3.2. Vấn đề tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong giải quyết vấn đề tôn giáo

Chương 9. THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

 1. chủ nghĩa xã hội hiện thực

1.1. Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế giới

 • Cách mạng Tháng Mười Nga (1917)
 • Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới

1.2. Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó

 • Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa
 • Thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực
 1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết và nguyên nhân của nó

2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết

 • Sự khủng hoảng của mô hình xã hội chủ nghĩa Xô viết
 • Sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

2.2. Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết

 • Nguyên nhân sâu xa
 • Nguyên nhân chính và trực tiếp
 1. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

3.1. Chủ nghĩa tư bản không phải là sự lựa chọn duy nhất cũng không phải là hệ thống xã hội cuối cùng của xã hội loài người

 • Bản chất của CNTB không thay đổi.
 • Các yếu tố xã hội chủ nghĩa đã xuất hiện trong lòng xã hội tư bản.
 • Đa dạng về xu thế phát triển của thế giới đương đại.

3.2. Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người

 • Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự kết thúc của chủ nghĩa xã hội
 • Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tiến hành cải cách, mở cửa và đổi mới ngày càng đạt được nhiều thành tựu to lớn.
 • Đã có xu hướng đi lên theo chủ nghĩa xã hội.

TP.HCM, ngày 01 tháng 3 năm 2018

Trưởng đơn vị đào tạo

Lựa chọn hàng đầu

Xem thêm: tải mẫu đơn xin việc file word